Algemene voorwaarden Ghent Marathon 2019

ALGEMENE VOORWAARDEN NEDERLANDS
U schrijft zich in voor deelname aan een evenement van NV Phidippides (ondernemingsnr. BE0817.363.669 ) met maatschappelijke zetel te Henri Dunantlaan 8, bus 601, 9000 Gent Oost-Vlaanderen België, hierna Pauwels Consulting Ghent Marathon 2019 genoemd. Voor al uw vragen m.b.t. dit evenement kan u kan de verantwoordelijke medewerker van NV Phidippides (Stefaan Engels) contacteren tijdens de kantooruren op 0488 62 51 11 of via e-mail: stefaan.engels@club365.gent

Artikel 1. Inschrijving
De deelnemer verklaart hierbij op het moment van inschrijving min. 18 jaar te zijn of de toestemming van zijn wettelijke voogd te hebben om zich in te schrijven voor het evenement.
De inschrijving is slechts geldig indien het inschrijvingsformulier volledig en naar waarheid is ingevuld, het inschrijvingsgeld en betaling voor extra’s volledig is voldaan en deze algemene voorwaarden zijn aanvaard.

Artikel 2. Herroepingsrecht
De inschrijving valt onder de diensten bedoeld in Art. VI, 53, 12° WER waarvoor het herroepingsrecht is uitgesloten.
In geval van niet-deelname, ongeacht om welke reden, kan er geen aanspraak gemaakt worden op de terugbetaling van het inschrijvingsgeld en eventuele extra’s.

Artikel 3. Annulering van het evenement
Indien het evenement op grond van uitzonderlijke omstandigheden niet kan doorgaan, zal Pauwels Consulting Ghent Marathon 2019 voor zover mogelijk de deelnemers een gelijkwaardig alternatief bieden in de vorm van de mogelijkheid zichzelf gratis in te schrijven voor een nieuwe/de volgende editie van hetzelfde evenement, of een ander evenement van Pauwels Consulting Ghent Marathon 2019.  Pauwels Consulting Ghent Marathon 2019 zal per evenement beslissen welke van deze alternatieven op de casus van toepassing zijn.
Pauwels Consulting Ghent Marathon 2019 kan in geen geval verplicht worden tot terugbetaling van het inschrijvingsgeld en eventuele extra’s (zoals o.a. merchandising, T-shirts, trainingsschema, bijdrage aan goede doel, …)

Artikel 4. Deelname
Deelname aan het evenement kan enkel met een geldige inschrijving en indien aan volgende leeftijdsvereisten is voldaan:

  • Walk 8K (kids) (8 km): min. 6 jaar en max. 12 jaar op het moment van deelname
  • Walk 8K (adults) (8 km): min. 13 jaar op het moment van deelname
  • Kidsrun (1,2 km): min. 6 jaar en max. 12 jaar op het moment van deelname
  • Juniorrun (2,5 km): min. 6 jaar en max. 12 jaar op het moment van deelname
  • 5 km (5 km): min. 12 jaar op het moment van deelname
  • 10 km (10 km): min. 16 jaar op het moment van deelname
  • Halve Marathon (21,1 km): min. 16 jaar op het moment van deelname
  • Marathon (42,2 km): min. 18 jaar op het moment van deelname

Artikel 5.  Prijzen
De vermelde prijzen zijn steeds in euro uitgedrukt en inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Artikel 6. Betaling
De deelnemer dient steeds vooraf, bij inschrijving, het volledige bedrag van de inschrijving (inschrijfgeld en extra’s) te betalen en dit via het voorziene online betalingssysteem.
Pauwels Consulting Ghent Marathon 2019 meent alle mogelijke en relevante voorzorgen te hebben genomen en handelt zodoende als een normale en zorgvuldige online-verkoper.  Eventuele diefstal kan dan ook niet tegen haar worden ingeroepen.

Artikel 7.  Wijziging van de inschrijving
Deelnemers die hun inschrijving voor een evenement willen doorgeven aan een ander persoon kunnen dit online via "Mijn Registratie" doen vanaf Monday, May 13th, 2019 tot Sunday, October 13th, 2019 om 07:00u. voor een administratieve kost van 5 EUR. Naamswijzigingen zijn niet mogelijk ter plaatse op de dag van het evenement.
Deelnemers die van afstand willen wisselen, kunnen dit NIET doen ter plaatse maar ENKEL via de up- of downgrade module en dit vanaf Tuesday, April 23rd, 2019 tot Sunday, October 13th, 2019 om 13/10/2019 07:00u.. Indien voor de nieuw gekozen afstand een meerprijs geldt, zal ook die worden aangerekend.

Artikel 8  Gezond & veilig sporten
Deelnemen vereist een goede gezondheid. De organisatie beveelt daarom voor deelname een preventief sportmedisch onderzoek aan bij een erkend sportarts.  Bij inschrijving verklaart de deelnemer te voldoen aan deze voorwaarde. De organisatoren kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld bij medische problemen van de deelnemer.

Artikel 9. Persoonsgegevens en intellectuele eigendomsrechten
Alle informatie van de deelnemers is bestemd voor Pauwels Consulting Ghent Marathon 2019.  Zij mag evenwel doorgegeven worden aan de partijen die contractueel verbonden zijn met Pauwels Consulting Ghent Marathon 2019 mits toestemming van de betrokken partij .  De wet van 8 december 1992 i.v.m. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. gegevensverwerking, voorziet het toegangsrecht tot de gegevens en het verbeteren ervan.  De deelnemer kan ten allen tijden vragen om herziening van zijn persoonsgegevens, via de contactgegevens opgenomen in deze algemene voorwaarden.
Door uw deelname aan het event verklaart u zich akkoord met eventueel gebruik van beeldmateriaal van uw deelname op het event of portretrecht in druk, film, video e.a. voor promotionele doeleinden van Ghent Marathon en haar events, zonder hiervoor een vergoeding te claimen.
De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat er gebruik kan worden gemaakt van technieken die het mogelijk maken om op ieder gewenst moment tijden het evenement zijn/haar precieze locatie te achterhalen door het opvangen van signalen van de chip bevestigd aan het borstnummer ter bewijs van deelname dat elke deelnemer op zich moet dragen. De deelnemer verleent de toestemming aan Pauwels Consulting Ghent Marathon 2019 om deze informatie openbaar te maken, zodat deze door iedereen kan worden gezien.
De deelnemer verleent toestemming aan Pauwels Consulting Ghent Marathon 2019 zijn locatie realtime te volgen (live tracking) op een wijze als hiervoor omschreven, om deze gegevens op te nemen in een bestand, te verstrekken aan derden en te publiceren via internet, via social media en via eventuele mobiele applicaties.

Artikel 10.  Opmerkingen/klachten
Opmerkingen dienen ingediend te worden via één van in de aanhef vermelde kanalen. Pauwels Consulting Ghent Marathon 2019 zal steeds in alle redelijkheid proberen om elke opmerking te behandelen en dit binnen de 10 dagen na ontvangst via één van bovenvermelde kanalen.  Indien dit niet lukt, zal dit eveneens aan de deelnemer worden gemeld en een alternatief tijdsverloop worden voorgesteld.

Artikel 11.  Geldigheid clausules
Indien één of enkele artikels van deze voorwaarden nietig of onwettig zouden zijn, om welke reden dan ook, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van de voorwaarden.